Naše aktuální nabídka kurzů

Vyberte si z naší široké nabídky kurzů

Kurzy AJ září ->leden; únor->červen

 

Hledáte vhodný jazykový kurz, kde se naučíte plynule anglicky a získáte ucelený přehled gramatiky?

Během celého roku Vám nabízíme kurzy obecné angličtiny, které probíhají vždy od září do června. Před nástupem do kurzu proběhne rozdělení do skupiny začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý, pokročilý nebo velmi pokročilý. Vyučování probíhá buď individuálně nebo v menších skupinách po 2, 3, 4 nebo 5 lidí, což zaručuje individuální přístup ke všem studentům. Náplní lekcí obecné výuky anglického jazyka jsou jak gramatické jevy (od členů přes číslovky, předložky, pravidelná či nepravidelná slovesa apod.), tak slovní zásoba, důležitá slovní spojení, poslechy a schopnost využít tento světový  v praxi. Kurzy se konají v našich prostorách Jazykového centra LIVE.

Kurzy probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů, držiteli mezinárodně uznávaných certifikátů. Nabízíme Vám vhodné didaktické pomůcky a studijní materiály, které mají velký vliv na praktické osvojení cizího jazyka.

Všem studentům poskytujeme občerstvení v rámci výuky zdarma (káva, čaj, voda).

 

Výuka ve skupině max. 5 osob

Kvalifikovaní lektoři

Vhodné didaktické pomůcky

Občerstvení v rámci výuky zdarma

Znáte svoji úroveň jazyka?

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages) definuje úrovně ovládání jazyka tří základních skupin:

 • A (začátečník)
 • B (nezávislý)
 • C (způsobilý)

Každá úroveň je dále rozčleněna na dvě části: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

V ČR je celkem běžné v životopisech úrovně proti této stupnici nadsazovat – studenti často uvádějí, že jsou středně pokročilí, přitom jsou na úrovni A2, studenti úrovni B se často označují za pokročilé. Tak jak to je tedy s námi?

Rozdělení do úrovní je pouze orientační pro naši potřebu, je velmi obtížné i za použití kvalitních testů zjistit znalosti studenta.

Beginner (úplný začátečník)
 • žádná či velmi nízká znalost angličtiny
 • student se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností
 • učí se odpovídat na nejzákladnější otázky (jméno, věk apod.)
Elementary - A1 (pokročilý začátečník / falešný začátečník)
 • student již trochu ovládá základní slovní zásobu a gramatiku
 • umí vyslovovat anglická slova
 • pasivně rozumí psanému a mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací (za předpokladu, že anglicky mluvící osoba mluví pomalu a zřetelně)
 • dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho osoby a jeho každodenního života (moje rodina, moje záliby, můj dům apod.)
 • dovede používat angličtinu k uspokojení základních potřeb (zeptat se na cestu, kopit si jídlo apod.), dovede klást jednoduché otázky
Pre-Intermediate - A2 (mírně pokročilý)
 • student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají
 • dovede na tato témata vést s někým rozhovor
 • dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi
 • dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to i v písemné formě
 • jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje
Intermediate - B1 (středně pokročilý)
 • student rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch, které se týkají abstraktních témat
 • dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím
 • jeho mluvený projev je relativně plynulý
 • dokáže se plynně vyjadřovat psanou formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy
 • rozlišuje formální a neformální jazyk
Upper-Intermediate - B2 (vyšší pokročilý)
 • student je schopen plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata
 • bez větších problémů čte a rozumí autentickým cizojazyčným textům (knihy, periodika)
 • rozumí mluvenému projevu a rozlišuje různé přízvuky či dialekty
 • rozumí již složitějším gramatickým jevům, slovním spojením a idiomům a sám je schopen je používat
 • jeho výslovnost se již více přibližuje výslovnosti rodilých mluvčích (libovolné angličtiny)
 • dovede napsat souvislý strukturovaný text, např. esej, článek, úvahu apod.
Advanced - C1 (pokročilý)
 • bez problému rozumí delšímu autentickému mluvenému i psanému projevu, je schopen rozeznat skrytý význam textu
 • mluví svižně a plynule, aniž by hledal neznámá slova ve slovníku
 • flexibilně používá angličtinu pro společenské, studijní a profesní potřeby
 • jeho psaný projev je jasný, vhodně strukturovaný a členěný
Proficient - C2 (jazykově způsobilý, téměř rodilý mluvčí)
 • bez problému rozumí téměř všemu, co slyší či čte
 • jeho mluvený i písemný projev je velice plynulý, srozumitelný a přesný, rozlišuje drobné významové rozdíly mezi slovy či frázemi
 • rozlišuje velké množství odborných termínů, regionálních výrazů, slang
 • dovede zpracovávat informace a ty dále interpretovat a reagovat na ně, kritizovat je apod.
 • rodilý mluvčí si v jeho mluveném či psaném projevu nevšimne chyb v gramatice, použití slov a frází, výslovnosti apod. a na první pohled nepozná, že se nejedná o rodilého mluvčího

Kromě angličtiny u nás vyučujeme i jiné jazyky. Můžete se zapojit do některých kurzů z této nabídky:

 

 

 

Ruský jazyk

Věříme, že v Jazykovém centru LIVE najdete vše, co ke studiu ruského jazyka budete potřebovat. Ruština jako dorozumívací jazyk se rozšířila po velké rozloze východní Evropy a na severu Asie. Na školách se povinně vyučovala již v době Československa a má velký vliv na současnost.

Naše milá paní lektorka, která vyrůstala v Rusku Vám kromě svých jazykových znalostí rovněž nabídne celkový kulturní vhled této země.

Německý jazyk

„Übung macht den Meister.“

Německé přísloví „Cvičení dělá mistra“ v sobě skrývá velkou pravdu. Máte-li zájem o pravidelnou výuku německého jazyka, sjednejte si u nás výuku vyhovující Vašim potřebám, časovým možnostem a počtu lidí ve skupině.

Francouzský jazyk

Ve francouzsky mluvících zemích, jako je Francie, Švýcarsko, Belgie a další si většina lidí jistě najde své vyžití – ať už na dovolené u moře nebo na lyžích, pracovních cestách nebo poznávacích zájezdech.

VÍTE ŽE – Podle statistik je francouzština 9. nejpoužívanější jazyk na světě a po angličtině nejběžněji vyučovaným jazykem? Svým šarmem francouzština v člověku zanechá nezapomenutelné okamžiky.

Polský jazyk

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i na území sousedních států, kde žije polská menšina (např. na Těšínsku, Slovensku, Ukrajině), a také v některých zaoceánských státech, kde se většina Poláků stěhovala za prací. Polština je pro svou charakteristickou výslovnost i písmo velmi zajímavým jazykem, zájem o studium polonistiky na vysokých školách stále roste.

„Zapraszamy do nauki języka polskiego!“

Španělský jazyk

Naučte se u nás jeden z nejjednodušších jazyků na světě, a přesto velmi oblíbený a využívaný. Tento krásný a zvučný jazyk využijete v Evropě, USA, státech Jižní Ameriky apod. 

Italský jazyk

Buongiorno!

Come sta? Come si chiama?

Mi piace la lingua italiana!

Mnoho lidí dnešní doby sdílí své nadšení s tímto půvabným románským jazykem. Italština jako úřední jazyk v Itálii nebo San Marinu v sobě skrývá svůj silný temperament. Lekce italštiny podpoří jak začínající studenty, tak zkušené cestovatelé a naše lektorka Vám díky svým pobytům v Itálii předá širokou škálu vědomostí nejen jazykového, ale i kulturního charakteru. Italská gramatika je velmi podobná španělské, proto případné studium španělštiny bude pro Vás mnohem snazší!

Čeština pro cizince

Osnovy kurzy čeština pro cizince obsahují užitečná slovní spojení od pozdravů přes časy a slovní obraty vyjadřující svůj názor apod. Lekce češtiny jsou zajímavé svou interaktivitou a různorodostí.

S moderní učebnicí češtiny „Česky krok za krokem“ (New Czech Step by step) mají studenti velmi dobré zkušenosti.